Όροι & προϋποθέσεις Λαχειοφόρου αγοράς από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Α. Διοργανωτής Λαχειοφόρου

Ο Σύλλογος Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Το Χαμόγελο του Παιδιού»,  που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Σπύρου Λούη 1, διοργανώνει λαχειοφόρο αγορά για τη στήριξη του έργου του βάση αδείας με αρ.πρωτ. Δ14/ 38281/402 της 17ης / 11/2020  , με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών  

Τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν θα ενισχύσουν τη λειτουργία των 11 Σπιτιών Φροντίδας του οργανισμού με τους ακόλουθους όρους & προϋποθέσεις συμμετοχής οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια της Λαχειοφόρου Αγοράς, στη σελίδα www.25smiles.gr επίσημο διαδικτυακό τόπο ο οποίος εξυπηρετεί τους σκοπούς της  ηλεκτρονικής διάθεσης των κλήρων (εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος»). 

Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στη Λαχειοφόρο Αγορά, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο αυτής. 

Β. Διάρκεια Λαχειοφόρου

Η διάρκεια της Λαχειοφόρου ορίζεται από την 7/12/2020 και ώρα 00:01 ως και την 14/03/2021 και ώρα 23:59 

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της Λαχειοφόρου την 14η Μαρτίου 2021 ή της νέας ημερομηνίας, που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας της Λαχειοφόρου, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές. Σε αντίστοιχη περίπτωση η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί από την επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου. 

Γ. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στη Λαχειοφόρο Αγορά

Δικαίωμα συμμετοχής στη Λαχειοφόρο Αγορά έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από τη λαχειοφόρο εξαιρούνται οι υπάλληλοι του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και της εταιρείας DigitalArc, η οποία κατασκεύασε το διαδικτυακό τόπο διάθεσης των κλήρων καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους η συμμετοχή είναι δυνατή μόνο με παρουσία του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης για τη συμμετοχή και για την παραλαβή του δώρου σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές.

Η συμμετοχή στη Λαχειοφόρο μέσω της ηλεκτρονικής διάθεσης προϋποθέτει την εγγραφή στο διαδικτυακό τόπο www.25smile.gr και κατ’ ελάχιστο τη δωρεά ποσού ύψους δύο ευρώ (2€) για την απόκτηση του αντίστοιχου κλήρου ο οποίος θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώνει ο δωρητής. Ο δε δωρητής δικαιούται να δωρίσει οποιοδήποτε ποσό πολλαπλάσιο των δύο ευρώ (2€) με σκοπό την απόκτηση αντίστοιχων κλήρων. Παράλληλα, όποιος το επιθυμεί μπορεί να προμηθευτεί φυσικούς κλήρους από τους χώρους του Συλλόγου. 

Δ. Δώρα Λαχειοφόρου Αγοράς

Τα δώρα της Λαχειοφόρου ανέρχονται στα εκατόν έξι [106] και είναι όλα προσφορές εταιρειών – χορηγών του Συλλόγου, συγκεκριμένα, και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο προϊόν της δωρήτριας εταιρείας ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα. Η λίστα με την περιγραφή των δώρων και την αξία τους παρατίθεται στο παράρτημα 1. 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με τα παραπάνω δώρα, εκτός της παράδοσης στο νικητή. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι του Συλλόγου. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Σύλλογος για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο της Λαχειοφόρου. Περαιτέρω, ο Σύλλογος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο Σύλλογος απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον Λαχειοφόρο Αγορά. 

Ε. Ενημέρωση Νικητών – Παραλαβή δώρων- Στοιχεία Εγγραφής

Από τη λαχειοφόρο θα προκύψουν εκατόν έξι [106]  νικητές και οι απαραίτητοι επιλαχόντες, οι οποίοι θα αναδειχθούν κατόπιν κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 15/3/21 και ώρα 18:00 στα γραφεία του Συλλόγου στην Αγία Παρασκευή (Γαρυττού 80) παρουσία της εξουσιοδοτημένης συμβολαιογράφου Πειραιώς κυρίας Τσούμα Ελένης. Η διαδικασία ανάδειξης των νικητών θα προβληθεί μέσω livestreaming στην επίσημη σελίδα του Συλλόγου στο You Tube (https://www.youtube.com/user/smileofthechild). Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή του.

ΣΤ. Τροποποίηση Όρων – Δώρων

Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους και τις προϋποθέσεις, να αναβάλει ή και να ματαιώσει τη λαχειοφόρο και την κλήρωση για εύλογη αιτία, χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση. Υποχρεούται, όμως να επικοινωνήσει με τους συμμετέχοντες στα στοιχεία που έχουν δηλώσει κατά τη δωρεά τους (τηλέφωνο & e-mail) και να τους επιστρέψει το ποσό που δώρισαν στο Σύλλογο 

Ζ. Ενημέρωση Νικητών – Παραλαβή δώρων

Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει μέσω του e-mail που θα δηλώσουν κατά την πραγματοποίηση της δωρεάς  τους καθώς και με τηλεφωνική επικοινωνία από το Σύλλογο στο τηλέφωνο που επίσης δήλωσαν κατά την πραγματοποίηση της δωρεάς τους. Σε περίπτωση που ο δωρητής δεν δήλωσε τα στοιχεία επικοινωνίας οφείλει να επικοινωνήσει ο ίδιος με το Σύλλογο στο τηλέφωνο  11040 ή στο 25smiles@hamogelo.gr  

Αν οι νικητές δεν ανταποκριθούν σε διάστημα ενός μήνα μετά την ανάδειξή τους, ήτοι έως τις 15/04/21 και ώρα 18:00, ο Σύλλογος θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα κατά σειρά ανάδειξης. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, ήτοι έως την 30/04/21 και ώρα 18:00, ο Σύλλογος θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα (30 ημερών), τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ.  

Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από τον τυχερό τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου , καθώς και η επίδειξη του τυχερού κλήρου μου έλαβε στο e-mail του.

Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής του δώρου, μπορεί να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσαν είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που η συμμετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση της Digital Arc & του Συλλόγου αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Digital Arc ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (ε) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής και αποδοχής δώρου, (στ) σε περίπτωση μη διάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη μεταβίβαση ιδιοκτησίας δώρων μεταφορικών μέσων ή όπου χρειάζεται ειδική διαδικασία παραλαβής, (ζ) σε περίπτωση μη απόδοσης των αναλογούντων φόρων & τελών.

Κατά την παραλαβή του δώρου, κάθε νικητής θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία καθώς και το ενήλικο της ηλικίας του. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, η παραλαβή του δώρου είναι δυνατή μόνο κατόπιν παρουσίας του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης. Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής του δώρου με επίδειξη εξουσιοδότησης. Ο νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης του δώρου του.

Τα δώρα θα παραλάβουν οι νικητές από σημείο που θα υποδείξει ο Σύλλογος την ημέρα ανάδειξής τους 

Ο Σύλλογος απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στο Λαχειοφόρο Αγορά.

Ο Σύλλογος στο πλαίσιο της παρούσας Λαχειοφόρου, διατηρεί το δικαίωμα, για λόγους διαφάνειας και τήρησης των όρων της εκδοθείσας αδείας, να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς του Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό του, site κλπ, καθώς και να προβεί σε προβολή κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του δώρου κ.λ.π., χωρίς δικαίωμα αμοιβής και/ή αποζημίωσης του νικητή.   

Κάθε συμμετέχων στη Λαχειοφόρο, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετική προβολή, ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί το Σύλλογο να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει.

Προσωπικά Δεδομένα

Ο συμμετέχων με την εγγραφή του στη πλατφόρμα ηλεκτρονικής διάθεσης κλήρων για την Λαχειοφόρο Αγορά παρέχει στο Σύλλογο την ανεπιφύλακτη και ρητή άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών της λαχειοφόρου και του Συλλόγου. 

Όσον αφορά στους νικητές της λαχειοφόρου και τους τυχόν επιλαχόντες αυτών, ο Σύλλογος ενημερώνει ότι ο ίδιος θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των δώρων.